Svårt att ordna APL-platser till elever i anpassad gymnasieskola

Svårt att ordna apl-platser åt elever i gymnasiesärskolan

Svårt att ordna APL-platser till elever i anpassad gynmasieskola

Elever som läser ett nationellt program inom anpassad gynmasieskola ska ha APL under minst 22 veckor. APL betyder att eleven lär sig ute på en arbetsplats. Skolverket har gjort en undersökning för att följa upp den förändring som skedde inom den anpassade gynmasieskolan 2013. Den visar att sex av tio rektorer säger att det är ganska svårt eller mycket svårt att ordna APL-platser som passar bra för eleverna.

– En bra apl kan bli en biljett in i arbetslivet för eleverna i anpassad gymnasieskola. Därför måste arbetsgivare, inte minst de offentliga, fundera på hur de kan ta emot fler elever. Dessutom visar vår uppföljning att skolorna behöver ännu mer stöd från kommunerna eller den enskilda huvudmannen när det gäller samverkan med arbetslivet, säger Anna Mannikoff, undervisningsråd på Skolverket.

Tillgången på platser skiljer mellan olika program

Men tillgången på praktikplatser skiljer sig mellan programmen. Svårast är det för programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk. Bäst tillgång på APL-platser har programmet för hotell, restaurang och bageri. Intervjuer visar också att många av de som arbetar i anpassad gymnasieskola är oroliga för att det inte ska finnas mottagare för eleverna på arbetsmarknaden. Det framkommer också önskemål om att fler offentliga arbetsgivare ska ta ett större ansvar i frågan.

Viktigt att samverkan med arbetslivet fungerar

Det är skolans huvudman som ska samverka med samhället runt omkring för att utbildningen ska vara aktuell och ha en hög kvalitet. Huvudman kan vara kommunen eller en enskild huvudman. Utbildningen ska bland annat anpassas utifrån de behov som det lokala arbetslivet har. På många skolor tar huvudmannen endast ett begränsat ansvar för samverkan med arbetslivet. Men det finns också exempel på kommuner där det fungerar bättre och kommunerna tar ett större ansvar.

Reformeringen av gymnasiesärskolan

Den reform som genomfördes 2013 gjordes för att den anpassade gynmasieskolan i högre grad skulle likna den ordinarie gymnasieskolan. Nu finns det nio nationella program med yrkesinriktning inom anpassad gynmasieskola. På dessa program ska man som elev ha minst 22 veckors APL. Inom anpassad gynmasieskola finns också individuella program.

– Vår uppföljning visar att reformeringen av den anpassade gynmasieskolan innebär stora utmaningar för skolorna. Vi ser att det kan behöva finnas en ännu större flexibilitet i utbildningen för att den ska passa eleverna ännu bättre. Det är därför viktigt att uppföljningsarbetet fortsätter, särskilt när den första årskursen gått ut läsåret 2017/18, säger Anna Mannikoff.

Källor: Skolverket


Tillbaka till nyheter


Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Reformen för gymnasiesärskolan utvärderas

Under våren genomför Skolverket en undersökning bland rektorer, huvudmän och beslutsfattare inom gymnasiesärskolan för att utvärdera hur verksamheten fungerat sedan reformen trädde i kraft 2013.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-05-09

Internationella funktionshinderdagen

Den 3 december firas den Internationella funktionshindersdagen. Under dagen hålls debatter på olika platser i Norden och även på andra ställen i världen. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-05-09

Nytt dataspel kan behandla ADHD och autism

Det har kommit ett nytt spel som ska kunna användas för att behandla ADHD, autism och depression.Mobilspelet "Project Evo" tränar upp förmågan att fokusera. 

Läs mer