Relaterade organisationer

Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig med frågor om den anpassade gymnasieskolan. Vill du diskutera något som är kopplat till anpassad gymnasieskola eller funktionsnedsättning kan du göra det i vårt forum. Vi har också samlat information om några viktiga organisationer, myndigheter och förbund kopplade till funktionsnedsättning och anpassad skolform här nedan.

SPSM

SPSM

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, arbetar tillsammans med Skolverket och Skolinspektionen, för att fullfölja arbetet med regeringens strategi för funktionshinderpolitiken på utbildningsområdet. SPSM tillhandahåller Pictogram, ett hjälpmedel för kommunikation.

SPSM arbetar med följande områden:

 • Kurser och konferenser - för yrkesverksamma inom förskola och skola, elever som har valt att inte gå på specialskola samt för föräldrar
 • Specialpedagogiskt stöd - i form av specialpedagogisk rådgivning, specialpedagogisk utredning, information och utbildning
 • Läromedelsutveckling - producerar läromedel, sprider kunskap om lämpliga läromedel samt stödjer förlag som producerar läromedel för målgruppen
 • Undervisning i specialskola - SPSM har åtta specialskolor som tar emot elever som behöver ett alternativ till den vanliga grundskolan. 
 • Bidrag - fördelar statsbidrag till utbildningsanordnare, läromedelsproducenter och ibland till enskilda personer
 • Forskning och utveckling - utveckla det specialpedagogiska kunskapsområdet

För mer information om SPSM, besök hemsidan spsm.se.

FUBFUB

Riksförbundet FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv.

FUB har mer än 26 000 medlemmar i omkring 150 lokalföreningar runt om i landet. Medlemmarna är personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga samt många andra som delar FUB:s grundsyn.

Förbundet vill sprida kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och hur det är att leva med en intellektuell funktionsnedsättning, bland annat genom sina webbplatser och medlemstidningen UNIK. FUB arbetar också politiskt genom att driva frågor och påverka kommuner, landsting, riksdag och myndigheter.

FUB skapar mötesplatser och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte, både inom organisationen i Sverige och genom samarbeten med systerorganisationer i andra länder. Som medlem kan du få stöd genom organisationens medlemsrådgivare, rättsombud, ombudsmän och förbundsjurist. 

För mer information om FUB, besök hemsidan fub.se.

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och AspergerförbundetAutism- och Aspergerförbundet arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd ska få det bättre.

De som är medlemmar i förbundet är personer som själva har funktionsnedsättning samt närstående och yrkesverksamma inom området. Autism- och Aspergerförbundet har cirka 14 500 medlemmar i 24 olika distrikt. 

Autism- och Aspergerförbundet sprider kunskap om autism och skapar kontakt mellan personer med funktionsnedsättning, deras närstående och personal. Förbundet deltar också i samarbeten med andra länder och följer forskning inom området.

Medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet får tillgång till aktiviteter som till exempel föreläsningar, badbesök, träffgrupper och läger. Man får också tillgång till rådgivning och en medlemstidning.

För att veta mer om Autism- och Aspergerförbundet, besök hemsidan autism.se.

Fler intressanta länkar

 • Informationsmaterial från Habilitering och Hälsa - Stockholms Läns Landsting - tar upp frågor inför vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning i Stockholms län. 

 • Autismforum.se är en webbplats om diagnoserna inom autismspektrumet. Här kan du läsa om diagnoserna, de vanligaste behoven och insatserna. Du kan även ta del av forskningsresultat och läsa om personliga erfarenheter. 

 • funktionshindersguiden.se hittar du information om samhällets stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Här kan du till exempel läsa om lagar och rättigheter, fonder, fritid och skola.

 • publicerat.habilitering.se kan du ladda ner eller beställa informationsmaterial som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

 • Föräldrakraft - en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd