Om LSS

om lss

LSS-boende

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett LSS-boende är en insats enligt denna lag.  

Ett LSS-boende är en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Till exempel kan personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism, hjärnskada eller rörelsehinder bo i ett LSS-boende. Det kan vara ett gruppboende, en servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad. Att bo i ett LSS-boende är frivilligt.

Personal hjälper till med dagliga behov

Målet med LSS-boenden är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. Lagen säger att personer som bor på ett LSS-boende ska kunna känna sig trygga och utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt.

I ett LSS-boende finns personal som tar hand om de som bor där. Personen som bor på ett LSS-boende får hjälp med dagliga behov. Med dagliga behov menar man till exempel:

  • kommunicera och umgås med andra människor
  • äta, dricka och förflytta sig
  • sköta personlig hygien och klä sig
  • göra den dagliga tillvaron begriplig och förutsägbar
  • göra läxor
  • leka och ägna sig åt intressen
  • vara delaktig i vardagliga göromål som att handla
  • upprätthålla kontakten med föräldrar, övrig familj och vänner
  • planera sin framtid


På ett LSS-boende ska det finnas en person med lämplig högskoleutbildning som har hand om verksamheten. Han eller hon ska dessutom ha erfarenhet av liknande verksamhet och ha tillräcklig kunskap och kompetens för att leda den. 

Ett hem - inte en institution

Ett LSS-boende ska fungera som personens privata hem och man har rätt till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Som boende på ett LSS-boende behåller man sin självständighet och man får vara med och bestämma. Bostäderna finns till för människor som inte kan bo själva, som behöver stöd och hjälp för att kunna leva sina liv och må bra.

Antal barn och ungdomar i bostaden

En del barn och ungdomar har svårt att ha många relationer, på grund av sin funktionsnedsättning. De kan behöva bo med ett mycket begränsat antal personer. Detta måste nämnden ta hänsyn till när de beslutar om insatsen bostad med särskild service.

De allmänna råden säger att två till fyra barn och ungdomar bör bo i bostaden.

En del ungdomar kan få plats på ett internatboende, om de vill gå i skola på annan ort. Då kan fler barn och ungdomar bo tillsammans, så länge de tillförsäkras goda levnadsvillkor. Barn och ungdomar som väsentligt skiljer sig åt i ålder och mognad bör i regel inte bo tillsammans.

Här kan du hitta anpassade gymnasieskolor med boende (internat).

Fritidsverksamhet

Du som går i anpassad gymnasieskola kan även ha rätt till fritidsverksamhet. Fritidsverksamheten är vanligtvis en form av ”korttidstillsyn av ungdomar över 12 år” enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Korttidstillsyn kan ske före och efter skoldagens slut och under lov. Korttidstillsyn kan ske på olika sätt. Det är vanligt att du går kvar på ditt fritidshem (fritids). Eller så kan du få vara med en grupp andra ungdomar med funktionsnedsättning, på till exempel en fritidsgård.

Hur fritidsverksamheten ser ut är olika beroende på vilken skola du går på.

Källa: Vårdguiden:  https://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS/ 

Korttidsboende

Korttidsvistelse eller korttidsboende betyder att du under ett par dygn eller vecka per månad kan vistas i ett korttidshem. Detta är för att du ska kunna få ett miljöombyte och kunna utvecklas. Korttidshem kan vara hos en kortidsfamilj eller på ett hem med andra ungdomar med funktionshinder. Du kan få bo på ett korttidsboende regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

För dig som bor hemma men som är på väg att flytta hemifrån kan korttidsboende vara en plats där du kan förbereda dig och prova på att ta mer ansvar.

Korttidsboende gör det även möjligt för anhöriga att få egentid och avlastning.

Källa: Vårdguiden: https://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS/ 

När insatsen avslutas

När en person avslutat sin gymnasieutbildning är det dags att gå vidare och hitta ett nytt boende. Den nämnd som har beslutat om insatsen bostad med särskild service för barn eller ungdomar ska i god tid tillsammans med ungdomen planera för tiden efter insatsen.

Nämnden bör planera för sysselsättning, bostad och andra insatser som ungdomen kan behöva. 

Källa: Socialstyrelsen: "Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - Stöd för rättstillämpning och handläggning"

Sök gymnasiesärskolorLäs vad som händer efter gymnasiesärskolan