Läroplan

Läroplan gymnasiesärskola

En läroplan är en planering för vad eleverna ska ha lärt sig av en kurs eller fått kunskap om under sin utbildning.

Olika perspektiv i utbildningen

Skolan ska hjälpa eleven att utveckla kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Utbildningen som du får i anpassad gymnasieskola ska baseras på nedanstående perspektiv:

 • Estetiska perspektivet
 • Miljöperspektivet
 • Ett internationellt perspektiv
 • Historiskt perspektiv
 • Entreprenörskap och företagande
 • Digital kompentens

Kunskaper

Anpassade gymnasieskolan har ett ansvar för att varje elev får möjlighet att förbereda sig för att ta sig in på arbetsmarknaden. Från elevens förutsättningar ska skolan hjälpa eleven att lära sig:

 • Att eleven har lärt sig att det som ingår i utbildningen och kan använda sina kunskaper i samhällsliv, arbetsliv, vardagsliv eller för fortsatta studier.

 • Att eleven har utvecklat sin förmåga att:
  • Förstå och analysera problem och prova sig fram för att lösa problemen.
  • Att kunna tänka igenom sitt eget sätt att lära sig på.
  • Tänka igenom tidigare händelser och lära sig utifrån dem.
  • Kunna lösa verkliga problem och arbetsuppgifter.

 • Att eleven kan arbeta tillsammans med andra och på egen hand.

 • Att eleven litar på sin egen förmåga att lösa uppgifter.

 • Att eleven kan använda digitala verktyg för att hitta information, lösa problem och kommunicera.

 • Att eleven kan använda bibliotek.

 • Att eleven kan hitta saklitteratur, skönlitteratur och använda dessa som en källa för kunskap.

 • Att eleven har förståelse för förutsättningarna för en bra hälsa.

 • Att eleven har kunskaper och förståelse för kulturarvet från Sverige och Norden.

 • Att eleven har kunskaper om de mänskliga rättigheterna.

 • Att eleven känner till de nationella minoritetsgrupperna (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) och deras kultur, språk, religion och historia.

 • Att eleven har kunskaper om samhällsliv och arbetsliv.

 • Att eleven förstår demokratiska beslutsprocesser.

 • Att eleven har utvecklat sin förmåga för att vara kritisk mot information och kunna diskutera för att ta ställning i olika frågor.

 • Att eleven har utvecklat sina kunskaper om internationellt samarbete och globala samband.

 • Att eleven kan lägga märke till hur människor beter sig mot sin omvärld utifrån hållbar utveckling.

Normer och värden

Anpassade gymnasieskolan ska aktivt och medvetet påverka eleverna att lära sig om vårt samhälles gemensamma värderingar. Den anpassade gymnasieskolans mål är att varje elev ska kunna:

 • Medvetet göra ställningstaganden baserade på sina egna kunskaper och personliga erfarenheter om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar.

 • Respektera andra människor.

 • Hjälpa människor som utsätts för förtryck och kränkande behandling och ta avstånd från sånt beteende.

 • Umgås med andra människor och respektera skillnader i livsvillkor som kultur, språk, religion och historia.

 • Kunna förstå och leva sig in i andra människors situationer.

 • Visa respekt och omsorg för miljön, både nära och i ett större perspektiv.

Eget ansvar

Elevers i anpassad gymnasieskola ska få eget ansvar över sin utbildning. Den anpassade gymnasieskolans mål är att varje elev ska kunna nedanstående punkter utifrån sina egna förutsättningar:

 • Ta eget ansvar för sina egna studier och sin egen arbetsmiljö.

 • Är aktivt deltagande för sin egen utbildning.

 • Baserat på sin kunskap om demokratins principer utveckla sin förmåga att arbeta efter demokratiska former.

 • Vilja aktivt bidra till demokrati i arbetsliv och samhällsliv.

 • Tro på sig själv och kunna ta initiativ och ansvar.

Utbildningsval

Skolan ska ge eleven hjälp att ta sig vidare i samhället efter studier i anpassad gymnasieskola och ge eleven en bild av vilka valmöjligheter som finns. Den anpassade gymnasieskolans mål är att varje elev ska kunna nedanstående punkter utifrån sina egna förutsättningar:

 • Planera sina egna studier.

 • Självständigt eller med hjälp från andra bestämma om fortsatt studie- och yrkesinriktning baserat på egna erfarenheter och kunskap.

 • Förbättra sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan skapa.

 • Till viss del förstå arbetslivet utifrån sitt egna studieområde och möjligheter till att fortsätta studera, praktik och arbete.

 • Förstår att yrkesområden förändras med teknisk utveckling och andra förändringar i samhället samt förstår behovet av personlig utveckling i arbetet.

Bedömning och betyg

Betyg är till för att varje elev ska uppfylla kunskapskraven i sin utbildning. Den anpassade gymnasieskolans mål är att varje elev ska kunna nedanstående punkter utifrån sina egna förutsättningar:

 • Ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande och sitt studieresultat.

 • Kan förstå sina egna studieresultat och behov för utveckling i relation med kraven för sin utbildning.

Källa: Skolverket


Vem är behörig till särskolan?
Om programmenEfter gymnasiesärskolanIntervjuer och filmer från gymnasiesärskolorOm LSSKnapp: vanliga frågor och svarAntagning till gymnasiesärskolanSkollagen gymnasiesärskola