Corona virus. - Forum

2020-03-18 15:30   Sh

Hej Hur kan det vara att ungdomarna skall gå i skolan när dom andra ungdomarna är hemma. Dom är väl lika mycket värda som dom andra ungdomarna. Dom kan med bli smittade av viruset. Och ungdomarna ska gå i skolan fast det råder virus. Finns ingen rimlighet att ungdomarna som går i särskolan ska gå när dom andra är hemma. Vilken mäsklighet är det.


RE: Corona virus.
2020-03-20 09:42   Petra Öster

Hej,

Det finns inget beslut som kräver att alla skolor förutom särskolor ska stänga. Men Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Rekommendationen gäller alltså inte gymnasiesärskolor (och inte heller grundskolor).

Detta är bara en rekommendation och inte en regel. Det är skolans huvudman, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som är ansvariga och kan ta det beslutet.

När skolornas huvudman och rektorn fattar dessa beslut kan det komma att prövas av tillsynsmyndigheten som granskar av om skollagstiftningen följs. Därför är det viktigt att tänka på hur de beslut som fattas motiveras och de fortfarande tillgodoser barns och elevers rättigheter. Exempel på rättigheter som behöver beaktas är reglerna om skolplikt och elevens rätt till utbildning.

Jag har inte sett någon direkt förklaring från Folkhälsomyndigheten angående beslutet att inte inkludera särskolan i rekommendationen men de har förklarat att rekommendationen omfattar endast gymnasieelever och vuxna som studerar, eftersom de inte är i behov av omsorg på samma sätt som barn i grundskolan är. Jag kan därför tänka mig att gymnasiesärskolan skulle kunna ha undantagits på grund av att man inte har kunnat säkerställa deras rätt till utbildning genom distansundervisning på samma sätt som för de andra grupperna och att de har ett större behov av omsorg än andra elevgrupper.

Folkhälsomyndigheten påpekar dessutom att det i nuläget inte är en betydelsefull åtgärd att stänga alla skolor i Sverige och att det finns inga vetenskapliga studier som visar att en sådan åtgärd skulle få någon större betydelse. De framhåller också att andra skäl till att inte stänga en skola är att för många barn är skolan en viktig fast punkt i tillvaron. Innan en skola stängs måste man ha en plan och veta var barnen istället ska ta vägen. 

Man skulle därför kunna dra slutsatsen att det i nuläget inte finns en generell och acceptabel plan för hur eleverna i gymnasiesärskolan ska kunna fortsätta få sina behov och rättigheter uppfyllda om deras skola stängs. Och att när man övervägt riskerna för smittspridning och vägt dem mot elevernas behov har man bedömt att riskerna inte överväger de negativa konsekvenser som kan drabba eleverna i gymnasiesärskolan om de tas ur skolan.

Vänligen/ Petra,SYV