Boende gymnasiesärskola - Forum

2015-06-10 09:32   Eva
Jag har en son som ska börja på Gymnasiesärskola och jag funderar på hur han ska bo. Vad finns det för alternativ?

RE: Boende gymnasiesärskola
2015-06-16 14:43   Carin
Hej Eva,
Det finns många olika alternativ på boende, beroende av vad din son har för behov av stöd och hur mycket han klarar själv.

•Vissa gymnasiesärskolor har internat. Kontakta den skola han är intresserad av och hör efter.
•Det finns också gruppboende enligt LSS som brukar bestå av ett litet antal lägenheter, grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.
•Trapphusboende där de boendes lägenheter finns samlade i samma trapphus med en lägenhet för gemensamma utrymmen och personal.
•Serviceboende där lägenheterna ofta ligger samlade i samma hus eller i kringliggande hus och de boende har tillgång till stöd dygnet runt genom anställd personal. Servicebostaden beskrivs ofta som en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.
•Kopplad lägenhet eller en satellitlägenhet, innebär en egen bostad men innefattar ett visst antal lägenheter som är knutna till någon form av gemensamhetslokal. De boende erbjuds stöd och hjälp ett visst antal timmar per vecka i sin lägenhet och det anordnas olika aktiviteter i gemensamhetslokalen.
•Annan särskilt anpassad bostad. Bostaden har en viss grundanpassning, men ingen fast personalbemanning.
•Egen ordinär bostad, dvs. hyreslägenhet, bostadrätt eller småhus är ett annat boendealternativ. Vid behov av stöd, service och omvårdnad kan insatser ges enligt LSS, t.ex. personlig assistans och/eller Socialtjänstlagen, SoL.

Hör av dig till din kommun om du vill ha mer information. Du kan också få stöd och rådgivning från www.fub.se. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Vänliga hälsningar,
Carin, Gymnasiesärskola.se