Nationellt och individuellt program på gymnasiesärskolan - Forum

2017-03-30 10:06   Gull-Britt

Jag är intresserad av att få veta mer detaljer kring nationellt och individuellt program i gymnasiesärskolan. Elever som har sökt till gymnasiesärskolan har rätt att tas emot på ett nationellt program inom gymnasiesärskolan och ska prövas mot ett nationellt program. Hemkommunen ska göra en bedömning av om en ungdom som har sökt ett individuellt program har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program Hur sker denna bedömningen? Vilka grunder yttrar sig huvudmannen/kommunen på för att vara säker på om eleven klarar ett nationellt program. Bedömningsunderlag finns såsom pedagogisk utredning, psykologbedömning, social och medicinsk bedömning.


RE: Nationellt och individuellt program på gymnasiesärskolan
2017-04-01 21:31   Aranja Abdullah

Hej, 

Det finns nio nationella program, alla med yrkesinriktning. Alla programmen är 4 år långa som motsvarar 3600 timmar. Alla elever på nationella programmen skriver ett gymnasiesärskolearbete som ska passa målen och utbildningen. Individuella program är anpassade utbildningar specifikt för varje elev utifrån deras förutsättningar. Programmet är till för de som inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan på grund av funktionsnedsättningar. Man ska bl.a. få kunskaper som kan hjälpa en forma ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Man kan också göra praktik på en arbetsplats. Här kan du läsa mer om nationella och individuella program, listan på de nationella programmen finns längre ner på sidan: http://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/program/programmen-i-gymnasiesarskolan-9512.

Det stämmer som du har skrivit att det är kommunen och huvudmannen som gör denna bedömning ev. tillsammans med eleven och, om eleven inte är myndig, elevens vårdnadshavare. Det kan se lite olika ut från kommun till kommun hur denna utredning ser ut exakt men utredningen ska innehålla en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den pedagogiska bedömningen syftar främst till ge svar på frågan om eleven har förutsättningar att gå i gymnasieskolan samt vilka insatser skolan har vidtagit för att möta elevens behov och vilka resultat dessa har genererat. Den psykologiska bedömningen syftar till att visa huruvida eleven har en utvecklingsstörning eller inte. Den medicinska bedömningen är till för att se om det finns medicinska orsaker till elevens svårigheter och vad det innebär för elevens fortsatta utveckling. Till sist syftar den sociala bedömningen på att klarlägga om det finns faktorer i elevens sociala situation i och utanför skolan som kan påverka möjligheterna att klara kraven i gymnasieskolan. 

Med vänlig hälsning /Aranja, SYV