Rätt till särskola I gymnasiet - Forum

2022-02-19 08:04   JA

Jag undrar om en elev som inte har godkända betyg i grundskolan och inte vill läsa efter särskolans läroplan ändå kan komma in på gymnasiesärskolan? Han har lindrig intellektuell funktionsnedsättning.


RE: Rätt till särskola I gymnasiet
2022-02-21 09:56   Petra Öster

Hej,

Jag är inte säker på att jag förstår situationen. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är skolformer som är anpassade för de elever som inte når grundskolans, respektive gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning.

Innan man beslutar om att sätta en elev i särskola ska det alltid ske ett noggrant förarbete med en utredning. Om ett barn ska gå i särskola bestäms av myndigheterna, men det är alltid viktigt att ärenden om mottagande utreds ordentligt, att beslut fattas på välgrundade underlag och att vårdnadshavarna har insyn i processen.

Kontakta skolans rektor för frågor om ett specifikt fall.

Vänligen /Petra,SYV