Behörighet - Forum

2017-09-19 15:44   Eddy

Hej! Jag undrar om en elev som ej klarat målen i grundsärskolan kan påbörja en utbildning på en gymnasiesärskola? Går man exempelvis på grundskolan och ej har betyg i SV blir eleven inte behörig att söka ett nationellt program. Hur ser det ut i övergången mellan grundsär och gysär?


RE: Behörighet
2017-09-19 18:00   Aranja Abdullah

Hej, 

Jag ser ingen information i Gymnasieförordningen om speciella behörighetskrav för nationella program i gymnasiesärskolan. Du kan läsa om det här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039 kap 8 från § 11 och framåt. Den behörighet som istället gäller för gymnasiesärskolan är att eleven inte bedöms kunna nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Det kan du läsa om här: http://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/behorig-till-sarskolan-9516. 

Man kan söka till ett av de nio nationella programmen som erbjuds, eller till ett individuellt anpassat program. Man får hem ett brev med ett lösenord till antagningskansliet som gäller i hemkommunen, där kan man logga in och göra sina val, i början av januari ungefär. Det är hemkommunen som bedömer om man kan, eller inte kan, följa studierna i ett nationellt program. Annars kan man bli erbjuden en plats på ett individuellt program där studierna formas efter varje elevs egna förutsättningar och behov. Ni kan prata med studie- och yrkesvägledaren till eleven, om eleven vill testa att vara elev för en dag på skolan som intresserar hen, det kan vara ett bra sätt för eleven att prata med lärare, elever och känna av miljön lite! Här kan ni läsa mycket mer om gymnasiesärskolan, läsa på om programmen och även söka på skolor som erbjuder programmen: http://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/.

Lycka till! /Aranja, SYV